SỔ LIÊN - INVOICE BOOKSChất liệu: Giấy liên từ 1-5 màu
Kích thước: A6-A4, RA6-RA4
Màu in: Màu CMYK, màu Pantone
Gia công: Đóng số nhảy 07 chữ số màu tùy chọn, cấn răng, dán keo

Paper material: Carbonless paper from 1 – 5 colors
Size: A6-A4, RA6-RA4
Print color: CMYK, Pantone 
Processing: Close the optional 07-digit jump number, toothed, glued

Sản Phẩm Đề Xuất